På ordförandens uppdrag kallas härmed till

Ordinarie föreningsstämma i Hästsportarena i Åre ekonomisk förening Söndagen den 26 april på Destinationsbolaget kl 16.00-17.30

ANMÄLAN TILL MÖTET: info@arehastsportarena.se

Förslag på ordförande på mötet Anna Karin Lundmark

DAGORDNING

1) Val av ordförande för stämma

2) Val av protokollförare för stämma

3) Val av justeringsmän

4) Upprättande och godkännande av röstlängd

5) Godkännande av kallelse till stämma

6) Fastställande av stämmans dagordning

7) Styrelsen framlägger sin förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.

8) Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst och förlust

9) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

10) Fastställande av medlemsavgift

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter

12) Val av revisorer och revisorssuppleanter att granska föreningens förvaltning och räkenskaper.

13) Godkännande om resultat- och investeringsbudget

14) Val av valberedning

15) Godkännande av styrelsens arbetsordning

16) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

17) Beslut om fortsatt projektering av ridhus

18) Övriga ärenden

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande – Anna- Karin Lundmark Omval 2020

Ord ledamot – Fredrik Broman Sittande 2020

Ord ledamot – Jeanette Åslund Sittande 2020

Ord ledamot – Karin Gydemo Grahnlöf Nyval 2020 2021

Ord ledamot – Andreas Richter Nyval 2020 2021

Ord ledamot – Anna Norderud Fyllnadsval 2020

Suppleant – Helena Hedälv Omval 2020 Suppleant –

Magdalena Waller Nyval 2020

Valberedning – Sandra Skarne Nyval 2020

Valberedning – Cecilia Källbäck Nyval 2020

Avgår

Åsa Andersson

Sofie Ahlkvist

Pernilla Lundkvist

Alla medlemmar i Åre Ridklubb och Hästsportarena i Åre ek förening är välkomna! För att vara röstberättigad på föreningens stämma krävs att man betalat in årsavgiften för 2019 senast 28 februari 2020. Kontakta info@arehastsportarena.se för Årsredovisning och revisionsberättelse.

Åresjön vinter

För kontakt och info maila till:

info@arehastsportarena.se